GDPR

För oss är den personliga integriteten av alla besökare på webbplatsen mycket viktig och vi skyddar din personliga information på bästa möjliga sätt. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga information. Enligt personuppgiftslagen, måste du samtycka till att vi behandlar uppgifter vi får om dig när du anmäler dig till en eller flera av våra utbildningar. Uppgifterna kommer att behandlas för att vi skall kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig samt för utskick av information och erbjudanden via post eller e-post. När du godkänner våra avtalsvillkor samtycker du även till behandling av dina personuppgifter enligt ovan. Du har rätt att få ta del av de personuppgifter som vi har registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du även rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas. Vill du att vi tar bort dina personuppgifter ur vårt register, kontakta oss i så fall.

Vad är en personuppgift och behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar till exempel e-postadresser och användardata. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer.

Personuppgiftsansvarig
För de personuppgifter som sker inom Aktiebolaget Sandstedt & Co:s verksamhet är vd Mikael Sandstedt personuppgiftsansvarig.

Hur vi samlar in dina personuppgifter?
Följande typer av personuppgifter kan samlas in, lagras och användas:
Information om din dator, inklusive din IP-adress, geografiskt läge, webbläsartyp och version och operativsystem
Information om dina besök på och användning av den här webbplatsen, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och webbplatsens sökvägar.
Information som du anger när du registrerar dig på vår hemsida för kundnyhetsbrev eller när du skickar oss en offertförfrågan. Ett exempel på sådana uppgifter är din epost adress.
Information som du anger för att skapa abonnemang på våra e-postmeddelanden och / eller nyhetsbrev.
Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när, hur ofta och under vilka omständigheter du använder det.
Information om allt du köper, tjänster du använder eller transaktion du gör via vår hemsida, som innehåller ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress.
Information som du skickar till vår hemsida med avsikt att publicera den på internet.
Övriga personuppgifter du skickar till oss.

Användning av personuppgifter
Person uppgifter som skickas till oss via vår webbplats kommer att användas för de ändamål som anges i denna policy eller på relevanta sidor på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information för följande:
Administrera vår hemsida och verksamhet
Anpassa vår hemsida till dig
Aktivera användningen av tjänsterna på vår hemsida
Skicka ut uppgifter, fakturor och betalningspåminnelser till dig och samla in betalningar från dig
Sänder dig kommersiell kommunikation i marknadsföringssyfte
Skickar dig e-postmeddelanden som du särskilt har begärt och kontaktar dig per brev eller telefon
Skicka dig vårt nyhetsbrev om du anmälde dig till det (du kan stoppa din prenumeration när som helst)
Sändning av marknadsföringskommunikation i samband med vår verksamhet
Att ge tredje parter statistisk information om våra användare
Hantera förfrågningar och klagomål från eller om dig relaterade till vår hemsida
Håll vår hemsida säker och förhindra bedrägerier
Verifiering av överensstämmelse med villkoren för användningen av vår hemsida

Övriga användningar
Om du lämnar in personuppgifter för publicering på vår hemsida, publicerar vi och använder annars informationen i enlighet med den licens du beviljar oss. Ett exempel för sådan användning är kundrecensioner där vi publicerar förutom din recension även bland annat ditt namn, befattning, företag och bilder som du har skickat till oss. Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga samtycke, lämna din personliga information till någon tredje part för deras eller någon annan tredje parts direkta marknadsföring.

Uppge personlig information
Vi kan avslöja din personliga information till våra anställda, tjänstemän, försäkringsgivare, professionella rådgivare, agenter, leverantörer eller underleverantörer som är rimligt nödvändiga för de syften som anges i denna policy.
Vi kan avslöja din personliga information till någon av våra samarbetspartners (det vill säga våra leverantörer och de bolag som vi samarbetar med för att bearbeta dina offertförfrågningar m.fl.) som är rimligt nödvändiga för de syften som anges i denna policy.
Vi kan avslöja din personliga information i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag, i samband med pågående eller framtida rättsliga förfaranden, för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att ge information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken), till köparen (eller potentiell köpare) av alla affärer eller tillgångar som vi säljer eller överväger att sälja till, en person som vi med rimliga sannolikhet kan ansöka hos en domstol eller annan behörig myndighet för att avslöja den personliga informationen, om sådan domstol eller myndighet enligt vår rimliga uppfattning rimligen skulle kunna beställa upplysningar om den personlig information.
Med undantag av vad som anges i denna policy kommer vi inte lämna din personliga information till tredje part.

Internationella dataöverföringar
Information som vi samlar kan lagras, bearbetas och överföras mellan något av de länder där vi arbetar för att vi ska kunna använda informationen i enlighet med denna policy.
Information som vi samlar in kan överföras till följande länder som inte har dataskyddslagar som motsvarar de som gäller i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet: USA.
Personliga uppgifter som du publicerar på vår webbplats eller skickar för offentliggörande på vår hemsida kan vara tillgängliga via internet, runt om i världen. Vi kan inte hindra användningen eller missbruk av sådan information av andra.
Du accepterar uttryckligen överföringen av personuppgifter som beskrivs i detta avsnitt.

Hur länge vi sparar vi dina personuppgifter
I detta avsnitt anges våra policyer och förfaranden för lagring av uppgifter, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra rättsliga skyldigheter när det gäller att behålla och radera personuppgifter.
Personliga uppgifter som vi behandlar för något ändamål inte ska sparas längre än vad som är nödvändigt för detta ändamål Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 i detta avsnitt ska vi vanligtvis ta bort personuppgifter som faller inom kategorierna nedan efter fem år. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avsnitt behåller vi dokument (inklusive elektroniska dokument) som innehåller personuppgifter i den utsträckning som vi är skyldiga att göra det enligt lag om vi anser att dokumenten kan vara relevanta för pågående eller framtida rättsliga förfaranden och för att etablera, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive information till andra för att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).

Säkerhet av din personliga information
Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter
Vi lagrar all personlig information du tillhandahåller säkrat.
Du bekräftar att överföringen av information via internet är inneboende osäker, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet

Dina rättigheter
Du får upplysa oss om att ge dig de personuppgifter som vi har på dig. Tillhandahållande av sådan information kommer att vara föremål för följande:
Leverans av lämpligt bevis på din identitet (kopia av SES märkt svensk id eller så accepterar vi vanligtvis en fotokopia av ditt pass som är certifierat av en notarie plus en original kopia av ett personbevis som visar din nuvarande adress).
Vi kan innehålla personuppgifter som du begär i den utsträckning som lagen tillåter.
Du kan när som helst instruera oss att inte behandla din personliga information för marknadsföring.
Om du vill ändra eller avsluta din nyhetsbrevs prenumeration kan du när som helst göra ändringen genom att:
Ange din epost adress i nyhetsbrevs prenumerationen, klicka bort båda nyhetsbrevs optioner och bekräfta – du får då en bekräftelse om ändringen
Avbeställa nyhetsbrevet genom länken som du fick med att påbörja din prenumeration
Kontakta oss per epost eller annan kommunikationsväg
I praktiken kommer du vanligtvis antingen att uttryckligen vara överens om vår användning av din personliga information för marknadsföring, eller så ger vi dig möjligheten att välja bort användningen av din personliga information för marknadsföring.

Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för tredje partens integritetspolicy och praxis.
Uppdatering av information
Låt oss veta om personuppgifter som vi har sparat på dig behöver korrigeras eller uppdateras.

.